ROM's bundelen krachten voor versneld innovatiebeleid

ROM’s dragen jaarlijks 80 miljoen bij aan missiegedreven innovatiebeleid

Jaarlijks realiseren de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Door te innoveren, investeren en internationaliseren zijn de ROM’s daarmee de regionale aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht. Met de ondertekening van het kennis- en innovatieconvenant bundelen de ROM’s hun krachten om het missiegedreven innovatiebeleid versneld naar de markt te brengen. Gezamenlijk investeren zij jaarlijks 80 miljoen in de ontwikkeling en financiering van innovatieve bedrijven en projecten.

LIOF, Oost NL, NOM, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, Horizon Flevoland en de BOM hebben de ambitie op korte termijn te komen tot een top-5 van proposities die voor de economische toekomst van Nederland van belang zijn. Het gezamenlijk ROM-project Voedselwaarde dat voedselverspilling moet tegengaan en het Nationaal Actieplan Geïntegreerde Fotonica vormen de eerste wapenfeiten. De ROM’s gaan een actieve rol spelen bij het valoriseren en vermarkten van business ideeën door ondernemers onder het mom van ‘kennis naar kunde naar kassa’. Daardoor wordt kennis omgezet in nieuwe producten en diensten en ontstaan ondernemingen die bijdragen aan zowel succesvolle missies als een sterke economie. Dit vergt een intensivering van de gezamenlijke programmering door overheden (Rijk, provincies, ROM’s), bedrijfsleven en kennisinstellingen die met de kennis- en innovatieagenda’s (KIA) in gang is gezet.

Steun van MKB Nederland en VNO-NCW

Een ambitie die wordt gesteund door MKB Nederland. Recent drong de belangenorganisatie in haar Ondernemersagenda aan op het versterken van de slagkracht van de ROM’s om zo hun impact op de Nederlandse economie te vergroten. In de agenda vraagt zij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een budget van 5 tot 7 miljoen euro per jaar voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ter beschikking te stellen om daarmee hun huidige dienstverlening aan de koplopers in het mkb te kunnen uitbreiden naar de bredere doelgroep van het innovatievolgende mkb.

Eerder gaf Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW een vergelijkbaar signaal. “De ROM’s zetten bij uitstek in op investeringen en projecten met een hoge maatschappelijke impact – op het gebied van voeding, klimaat, gezondheid, veiligheid en energie, oftewel de grote transities van deze tijd. Zo helpen ze de economie in hun regio klaar te maken voor de toekomst. Samen met Invest-NL en de ROM’s hebben we straks alles in stelling gebracht om te zorgen dat Nederland op tal van terreinen wereldtop blijft.”

Kennis- en innovatieconvenant

Het kennis- en innovatieconvenant houdt in dat bedrijven, kennispartijen en overheden tussen 2020 en 2023 gezamenlijk € 4,9 miljard investeren in een viertal innovatiethema’s: Energietransitie en Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid. De vier maatschappelijke thema’s van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid: Voor elk van die thema’s heeft het kabinet Rutte III missies vastgesteld. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van sleuteltechnologieën (zoals fotonica, kunstmatige intelligentie, nano-, quantum- en biotechnologie), die vernieuwingen in deze thema’s ondersteunt, mogelijk maakt of zelfs vooruit drijft, van groot belang. Jan Pelle, algemeen directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) tekende vandaag namens de ROM’s het convenant.

Over de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

In Nederland zijn zeven volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief. De NOM voor Groningen, Fryslân en Drenthe, Oost NL voor Overijssel en Gelderland, LIOF voor Limburg, de BOM voor Brabant, Impuls voor Zeeland, InnovationQuarter voor Zuid-Holland en Horizon Flevoland voor Flevoland. Zij zijn privaatrechtelijk georganiseerd en hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hun provincies als aandeelhouders en financiers, waarbij enkele ROM’s ook regio’s, steden en universiteiten als aandeelhouder hebben. Ook in Utrecht wordt inmiddels gewerkt aan de oprichting van een volwaardige regionale ontwikkelingsmaatschappij.

De ROM’s zijn actief als investeerder in bedrijven via hun eigen fondsen en fondsen in beheer, zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar hun regio, stimuleren innovatie bij het mkb en versterken het ecosysteem in hun regio door het aanjagen van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Nagenoeg alle ROM’s zijn inmiddels ook actief op het gebied van internationalisering en handelsbevordering.

Juist door de unieke combinatie van ontwikkelings-, investerings- en internationaliseringsactiviteiten zijn de ROM’s toegerust om bij te dragen aan een duurzame, innovatie-gedreven en inclusieve economie. Bij de ROM’s werkten ultimo 2018 340 fte.

Fact & Figures over de ROM’s

  • Zestig procent van de bedrijven die venture capital aantrekt, doet dit mede dankzij een investering vanuit een regionaal ontwikkelingsfonds.
  • Jaarlijks realiseren de ROM’s bijna 500 innovatietrajecten en business cases met meer dan 1.000 ondernemers.
  • Afgelopen jaar investeerden de ROM’s vanuit hun eigen fondsen in 112 startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven. Vanuit hun overige fondsen in beheer verstrekten ze daarnaast financiering aan 141 bedrijven.
  • De ROM’s hebben momenteel meer dan 500 bedrijven in portfolio en meer dan € 1 miljard aan investeringsfondsen in beheer, en vormen daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland.

Meer nieuws