Nieuwe Regeling Experiment

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opende op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment. We spreken met Gabriella Fiorentini, coördinator van de nieuwe Regeling Experiment.

Waarom een regeling voor experiment?

De taak van het Stimuleringsfonds is om, vanuit het culturele perspectief, de rijke ontwerptraditie die Nederland heeft te continueren en te vernieuwen, met name door het proces van experimenteren, onderzoeken en maken te stimuleren. Met deze nieuwe regeling stimuleren we heel gericht kleinschalig experiment-gedreven onderzoek in de ontwerppraktijk van ontwerpers en makers binnen de Nederlandse creatieve industrie.

Maar zo'n type aanvraag was toch al mogelijk binnen de reguliere regelingen van het fonds?

Dat klopt, maar met de Regeling Experiment bieden we een snelle en laagdrempelige procedure waardoor wij op korte termijn een extra impuls kunnen geven aan vernieuwing. Binnen 6 weken na indienen van je aanvraag ontvang je al een besluit. Ook is co-financiering niet verplicht. Binnen deze regeling kan je een bijdrage ontvangen van maximaal € 10.000. Je kan bovendien ieder moment aanvragen, dus wanneer het jou schikt. 

En waarin verschilt een aanvraag bij de Regeling Experiment met een startsubsidie?

Startsubsidies kunnen worden aangevraagd bij de Regelingen Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering. Deze subsidievorm biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak. Het doel van een startsubsidie is dus om te komen tot een betekenis vervolgproject. Dit is niet het geval bij de Regeling Experiment die gericht is op kleinschalige, experiment-gedreven onderzoeksprojecten die binnen een jaar zijn afgerond.

Welke procedure volgt de Regeling Experiment?

Vanaf 1 februari kan je aanvragen via de online aanvraagomgeving. Dat kan op elk moment want er is geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen binnen een tijdvak. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15 juni 2021, tenzij het subsidieplafond van € 250.000 eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct. 

Waarin verschilt deze regeling nog meer?

De Regeling Experiment werkt met een snelle procedure, waardoor je binnen 6 weken na indienen van je aanvraag al een besluit ontvangt. Als je je aanvraag hebt ingediend controleren wij of je aanvraag voldoet aan de formele eisen uit de regeling. Voldoet je aanvraag, dan wordt je projectaanvraag in behandeling genomen en beoordeeld volgens toetsbare criteria door ten minste twee fondsmedewerkers die níet betrokken zijn bij de formele controle. Ik zal als coördinator en contactpersoon van de regeling dus niet beoordelen. 

Wat zijn de belangrijkste criteria?

Er zijn drie criteria die in gelijke mate worden gewogen:

  • de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
  • de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
  • de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.

Wie kan bij deze regeling een aanvraag indienen?

De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross-overs met partners van andere disciplines, mits die kennis bijdraagt aan het experimentele onderzoek. Je moet als aanvrager wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.  

Kan je voorbeelden noemen van het soort projectaanvragen die het fonds in deze nieuwe regeling zoekt?

Dat is lastig te benoemen want we werken vraaggericht, dat wil zeggen: jouw subsidievraag en subsidiebehoefte beoordelen we aan de hand van de doelstellingen en voorwaarden van de Regeling Experiment. Maar in het algemeen kan je zeggen dat we binnen deze nieuwe experimenteerregeling ruimte bieden voor verfrissende alternatieve denkrichtingen. Het gaat om wat jij wilt onderzoeken en/of maken én dat de uitkomsten betekenis hebben voor meer dan alleen je eigen praktijk. In feite is dus heel veel mogelijk. Ik zie dan ook uit naar voorstellen die ons zullen verrassen.

Bron

Meer nieuws