Week van de Brede Welvaart trapt af in Tilburg

De Week van de Brede Welvaart 'The next step' trapt maandag 6 november af bij Tilburg University met de dag ‘(Be)sturen op brede welvaart’. Bestuurders, ambtelijke trekkers en beleidsmakers denken deze dag mee over het zetten van de volgende stap naar (be)sturen op brede welvaart. Op donderdag kunnen ondernemers meepraten en denken over brede welvaart. De week wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant, Avans Hogeschool, Tilburg University, de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG), VNO-NCW Brabant Zeeland en VNO-NCW

Brede welvaart

Welvaart gaat niet alleen over rijkdom en bezit. Boven een bepaald welvaartsniveau, leidt economische groei niet automatisch ook tot meer geluk. Daarom is het belangrijk om vanuit meer verschillende invalshoeken naar welvaart te kijken. Dat noemen we ‘brede welvaart’. Bij brede welvaart gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiele) waarde, maar ook om het welzijn van mensen. Dat betekent dat er naast economische doelen, ook sociale en ecologische doelen worden nagestreefd. Hierbij kan je denken aan doelen op onder andere het gebied van gezondheid, onderwijs, milieu en de werk-privé balans.

De bijdrage van Brabantse ondernemers aan brede welvaart is groot. Om dit vast te houden én om te ontdekken hoe we samen de volgende stap kunnen zetten om de bijdrage in de toekomst nóg groter te maken, kijken de initatiefnemers samen met de bezoekers op woensdag 8 november met VNO-NCW Brabant Zeeland en VNO-NCW landelijk door de lens van brede welvaart naar ondernemen.

Rol Tilburg University

Via academische werkplaatsen zet Tilburg University haar expertise in om in co-creatie met maatschappelijke partners concreet bij te dragen aan behoud en versterking van brede welvaart, hier en nu in Nederland, maar ook voor mensen buiten Nederland en voor toekomstige generaties. De interdisciplinaire onderzoeksthema’s waar de universiteit zich extra op gaat inzetten de komende jaren zijn de klimaat en energiestransitie, de arbeidsmarkt, welzijn & gezondheid en ongelijkheid. Brede welvaart fungeert daarbij als thematische leidraad. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van leven in het hier en nu belangrijk, maar ook de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Position Paper

De urgentie en de ambities van het programma Brede Welvaart van Tilburg University, de relatie met de Tilburgse geschiedenis en de acht interdisciplinaire initiatieven - veelal academische werkplaatsen - die samen het programma vormen, staan beschreven in het onlangs verschenen Position Paper.

Andere initiatieven Programma Brede Welvaart

Naast de academische werkplaatsen leveren andere initiatieven een belangrijke bijdrage aan Programma Brede Welvaart van Tilburg University.

Monitoring

Brede welvaart wordt jaarlijks gemonitord op verschillende niveaus (landelijk, provinciaal, COROP, en gemeentelijk) en voor de verschillende gebiedsdelen van het Koninkrijk (zowel Europees als Caribisch Nederland). De Sustainable Development Goals dienen daarbij als richtlijn maar waar mogelijk zijn ook extra indicatoren ontwikkeld om op een hoger detailniveau te kunnen rapporteren. De monitoring van brede welvaart sluit aan op het politieke jaar, met de publicatie van de landelijke monitor voor Europees Nederland op Verantwoordingsdag, en ter ondersteuning van de uitwerking van de jaarlijkse beleidsplannen, factsheets per ministerie op Prinsjesdag. Kijk hier voor actuele publicaties, factsheets en meer. (Bron: CBS.nl)

 

Meer nieuws